Ds. D. Rietdijk - Mattheüs 28 : 2 - 5

De opstanding van de Heere Jezus Christus

Mattheüs 28 :2 tot 5
Hij heeft het graf geopend
Hij heeft de vijanden verslagen
Hij heeft Zijn volk vertroost

MattheĆ¼s 28 : 2 - 5

Mattheüs 28
2
En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.
3
En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.
4
En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.
5
Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst