Ds. D.W. Tuinier - Lukas 18 : 1 - 8

Bidden met het oog op de wederkomst

Lukas 18 :1 tot 8
Dat bidden is noodzaak
Dat bidden is hoofdzaak
Dat bidden is een geloofszaak

Lukas 18 : 1 - 8

Lukas 18
1
En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;
2
Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag.
3
En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
4
En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie;
5
Nochtans, omdat deze weduwe mij moeielijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke.
6
En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
7
Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?
8
Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst