Ds. J.S. van der Net - Lukas 19 : 7 - 10

Afspelen

Onderwerp

Lukas 19 :7 tot 10
11-9-2011

Lukas 19 : 7 - 10

Lukas 19
7
En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.
8
En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9
En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
10
Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Delen & Download

Download preek