Ds. J. Driessen - Lukas 1 : 39 - 45

De ontmoeting van Maria en Elisabet

Lukas 1 :39 tot 45
Heilige haast
Geestelijke vreugde
Diepe verwondering
Een rijke zaligspreking
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 18)

Lukas 1 : 39 - 45

Lukas 1
39
En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40
En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet.
41
En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42
En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks!
43
En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44
Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45
En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst