Ds. C. de Jongste - Mattheüs 16 : 15 - 18

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 16 :15 tot 18

MattheĆ¼s 16 : 15 - 18

Mattheüs 16
15
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16
En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Delen & Download

Download preek