Ds. H. Paul - Richteren 15 : 16 - 19

Simsons danklied bij de fontein van Lechi

Richteren 15 :16 tot 19
Een hoogmoedig roemen zonder God
Een ootmoedig smeken tot God
Een nederig verheerlijken van God

Richteren 15 : 16 - 19

Richteren 15
16
Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebakken, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebakken heb ik duizend man geslagen.
17
En het geschiedde, als hij geeindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnebakken uit zijn hand, en hij noemde dezelve plaats Ramath-lechi.
18
Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij hebt door de hand van Uw knecht dit grote heil gegeven; zou ik dan nu van dorst sterven, en vallen in de hand dezer onbesnedenen?
19
Toen kloofde God de holle plaats, die in Lechi is, en er ging water uit van dezelve, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam: De fontein des aanroepers, die in Lechi is, tot op dezen dag.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst