Ds. J. Driessen - Johannes 6 : 66 - 69

Jezus' woord brengt scheiding

Johannes 6 :66 tot 69
Een droevige gebeurtenis
Een ingrijpende vraag
Een ontroerende belijdenis

Johannes 6 : 66 - 69

Johannes 6
66
Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
67
Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69
En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst