Ds. M. Karens - Lukas 17 : 28 - 32

Een dringende waarschuwing om te gedenken

Lukas 17 :28 tot 32
De dagen van Lot
De vlucht van Lot
De vrouw van Lot
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 18)

Lukas 17 : 28 - 32

Lukas 17
28
Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
29
Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.
30
Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
31
In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.
32
Gedenkt aan de vrouw van Lot.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst