Ds. J. van Vliet - Lukas 5 : 12 - 15

De genezing van een melaatse

Lukas 5 :12 tot 15
Hoe deze genezing ten zeerste begeerd werd
Hoe deze genezing wonderlijk verkregen werd
Hoe deze genezing wijd en zijd verkondigd werd
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 20)

Lukas 5 : 12 - 15

Lukas 5
12
En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
13
En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem.
14
En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.
15
Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst