Ds. D. Hakkenberg - Exodus 14 : 13 - 14

De God van Israël strijdend voor de Zijnen

Exodus 14 :13 tot 14
Gods leiding tot deze strijd
Gods bevel in deze strijd
Gods overwinning op deze strijd
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 30)

Exodus 14 : 13 - 14

Exodus 14
13
Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.
14
De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst