Ds. R. Kattenberg - Zondag 34 0 : 94 - 95

Afspelen

Onderwerp

Zondag 34 0 :94 tot 95
28-1-2007

Zondag 34 : 94 - 95

Vr.

94 . Wat gebiedt God in het eerste gebod?Antw. Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij , toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof , aanroeping van de heiligen of van andere schepselen , mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen , Hem alleen vertrouwe , in alle ootmoedigheid  en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe , van Hem alleen alles goeds  verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe , vreze  en ere , alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe. Vr.

95 . Wat is afgoderij?Antw. Afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.

Delen & Download

Download preek