Ds. J. Karels - Handelingen 7 : 54 - 60

Het levenseinde van Stefanus

Handelingen 7 :54 tot 60
Zijn levenseinde ging gepaard met een zalig gezicht
Zijn levenseinde ging gepaard met een nederlaag voor de hel
Zijn levenseinde ging gepaard met een voetstappen drukken van Christus
Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Een zaaier ging uit...' (deel 10)

Handelingen 7 : 54 - 60

Handelingen 7
54
Als zij nu dit hoorden, berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem.
55
Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.
56
En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.
57
Maar zij, roepende met grote stemme, stopten hun oren, en vielen eendrachtelijk op hem aan;
58
En wierpen hem ter stad uit, en stenigden hem; en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings, genaamd Saulus.
59
En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest.
60
En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Delen & Download

Download preek

Leespreek tekst