Ds. J.S. van der Net - Lukas 23 : 26 - 32

Afspelen

Onderwerp

Lukas 23 :26 tot 32
27-3-2011

Lukas 23 : 26 - 32

Lukas 23
26
En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
27
En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
28
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
29
Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
30
Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
31
Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?
32
En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.

Delen & Download

Download preek