Ds. J.S. van der Net - Lukas 23 : 27 - 31

Afspelen

Onderwerp

Lukas 23 :26 tot 32
27-3-2011
De laatste preek van de Heere Jezus, waarin de Heere Jezus van u, van jou tranen vraagt
Niet gevoelstranen
Geloofstranen

Lukas 23 : 27 - 31

Lukas 23
27
En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
28
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
29
Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
30
Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
31
Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

Delen & Download

Download preek