Ds. D.W. Tuinier - Markus 4 : 35 - 41

Afspelen

Jezus stilt de storm

Markus 4 :35 tot 41
29-8-2010

Markus 4 : 35 - 41

Markus 4
35
En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
36
En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.
37
En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.
38
En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan?
39
En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
40
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?
41
En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Delen & Download

Download preek