Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 15 : 21 - 28

Afspelen

Christus in de ontmoeting met de Kananese vrouw

Mattheüs 15 :21 tot 28
9-5-2010
Zijn zwijgen
Zijn beproeven
Zijn verhoren
Deze preek is eerder gepubliceerd, maar is in het bijzonder een preek voor moeders.

MattheĆ¼s 15 : 21 - 28

Mattheüs 15
21
En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.
22
En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.
23
Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.
24
Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.
25
En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
26
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
27
En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.
28
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Delen & Download

Download preek