Ds. D.W. Tuinier - Mattheüs 14 : 28 - 31

Afspelen

Het kleingeloof van Petrus

Mattheüs 14 :28 tot 31
16-11-2008

MattheĆ¼s 14 : 28 - 31

Mattheüs 14
28
En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water.
29
En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen.
30
Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij!
31
En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

Delen & Download

Download preek