Ds. D.W. Tuinier - Johannes 20 : 1 - 10

Afspelen

Pasen voor Johannes

Johannes 20 :1 tot 10
12-4-2009

Johannes 20 : 1 - 10

Johannes 20
1
En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.
2
Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.
3
Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.
4
En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf.
5
En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.
6
Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
7
En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.
8
Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde.
9
Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
10
De discipelen dan gingen wederom naar huis.

Delen & Download

Download preek