Ds. A.A. Brugge - Markus 3 : 1 - 6

Afspelen

De man met de verdorde hand

Markus 3 :1 tot 6
1-2-2009

Markus 3 : 1 - 6

Markus 3
1
En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand.
2
En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.
3
En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden.
4
En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.
5
En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.
6
En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodeanen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden.

Delen & Download

Download preek