Ds. M. Nekwek - Filippenzen 1 : 1 - 11

Afspelen

Onderwerp

Filippenzen 1 :1 tot 11
7-6-2009
vertaling door ds C.G. Vreugdenhil

Filippenzen 1 : 1 - 11

Filippenzen 1
1
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:
2
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3
Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
4
(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)
5
Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;
6
Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;
7
Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt.
8
Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.
9
En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen;
10
Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;
11
Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.

Delen & Download

Download preek