Ds. W. Visscher - 2 Samuël 9

Afspelen

Onderwerp

1-11-2006

2 Samuël 9 :

1 En David zeide: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van  Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil?

2   Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba; en zij riepen  hem tot David. En de koning zeide tot hem: Zijt gij Ziba? En hij zeide:  Uw knecht.

3   En de koning zeide: Is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods  weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot den koning: Er is nog een  zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten.

4   En de koning zeide tot hem: Waar is hij? En Ziba zeide tot den koning:  Zie, hij is in het huis van Machir, den zoon van Ammiel, te Lodebar.

5   Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir,  den zoon van Ammiel, van Lodebar.

6   Als nu Mefiboseth, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David  inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht, en boog zich neder. En David  zeide: Mefiboseth! En hij zeide: Zie, hier is uw knecht.

7   En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid  bij u doen, om uws vaders Jonathans wil; en ik zal u alle akkers van uw  vader Saul wedergeven; en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel.

8   Toen boog hij zich, en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt  naar een doden hond, als ik ben?

9 Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: Al wat Saul  gehad heeft, en zijn ganse huis, heb ik den zoon uws heren gegeven.

10   Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij, en uw zonen, en uw  knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren  brood hebbe, dat hij ete; en Mefiboseth, de zoon uws heren, zal geduriglijk  brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had vijftien zonen en twintig knechten.

11   En Ziba zeide tot den koning: Naar alles, wat mijn heer de koning zijn  knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboseth, etende aan  mijn tafel, als een van des konings zonen zijn.

12   Mefiboseth nu had een kleinen zoon, wiens naam was Micha; en allen, die  in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mefiboseth.

13   Alzo woonde Mefiboseth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des  konings tafel; en hij was kreupel aan beide zijn voeten.

Delen & Download

Download preek