Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 12

Afspelen

Onderwerp

Nehemia 12

Nehemia 12 :

1 ¶  Dit nu zijn de priesters en de Levieten, die met Zerubbabel, den zoon  van Sealthiel, en Jesua, optogen: Seraja, Jeremia, Ezra,

2   Amarja, Malluch, Hattus,

3   Sechanja, Rehum, Meremoth,

4   Iddo, Ginnethoi, Abia,

5   Mijamin, Maadja, Bilga,

6   Semaja, en Jojarib, Jedaja,

7   Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; dat waren de hoofden der priesteren, en hun  broederen, in de dagen van Jesua.

8   En de Levieten waren: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda, Matthanja;  hij en zijn broederen waren over de dankzeggingen.

9   En Bakbukja, en Unni, hun broederen, waren tegen hen over in de wachten.

10   Jesua nu gewon Jojakim, en Jojakim gewon Eljasib, en Eljasib gewon Jojada,

11   En Jojada gewon Jonathan, en Jonathan gewon Jaddua.

12   En in de dagen van Jojakim waren priesters, hoofden der vaderen: van  Seraja was Meraja; van Jeremia, Hananja;

13   Van Ezra, Mesullam; van Amarja, Johanan;

14   Van Melichu, Jonathan; van Sebanja, Jozef;

15   Van Harim, Adna; van Merajoth, Helkai;

16   Van Iddo, Zacharia; van Ginnethon, Mesullam;

17   Van Abia, Zichri; van Minjamin, van Moadja, Piltai;

18   Van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan;

19   En van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi;

20   Van Sallai, Kallai; van Amok, Heber;

21   Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja, Nethaneel.

22   Van de Levieten werden in de dagen van Eljasib, Jojada, en Johanan, en  Jaddua, de hoofden der vaderen beschreven; mitsgaders de priesteren,  tot het koninkrijk van Darius, den Perziaan.

23   De kinderen van Levi, de hoofden der vaderen, werden beschreven in het  boek der kronieken, tot de dagen van Johanan, den zoon van Eljasib, toe.

24   De hoofden dan der Levieten waren Hasabja, Serebja, en Jesua, de zoon  van Kadmiel, en hun broederen tegen hen over, om te prijzen en te  danken, naar het gebod van David, den man Gods, wacht tegen wacht.

25   Matthanja en Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon en Akkub, waren poortiers,  de wacht waarnemende bij de schatkamers der poorten.

26   Dezen waren in de dagen van Jojakim, den zoon van Jesua, den zoon van  Jozadak, en in de dagen van Nehemia, den landvoogd, en van den priester  Ezra, den schriftgeleerde.

27 ¶  In de inwijding nu van Jeruzalems muur, zochten zij de Levieten uit al  hun plaatsen, dat zij hen te Jeruzalem brachten, om de inwijding te doen  met vreugde, en met dankzeggingen, en met gezang, cimbalen, luiten, en  met harpen.

28   Alzo werden de kinderen der zangers verzameld, zo uit het vlakke veld  rondom Jeruzalem, als uit de dorpen van de Netofathieten;

29   En uit het huis van Gilgal, en uit de velden van Geba en Asmaveth; want  de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem.

30   En de priesters en de Levieten reinigden zichzelven; daarna reinigden  zij het volk, en de poorten, en den muur.

31   Toen deed ik de vorsten van Juda opgaan op den muur; en ik stelde twee  grote dankkoren en omgangen, een ter rechterhand op den muur, naar de  Mistpoort toe.

32   En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.

33   En Azarja, Ezra, en Mesullam,

34   Juda, en Benjamin, en Semaja, en Jeremia;

35   En van de priesters kinderen met trompetten: Zacharja, de zoon van  Jonathan, den zoon van Semaja, den zoon van Matthanja, den zoon van  Michaja, den zoon van Zakkur, den zoon van Asaf;

36   En zijn broeders, Semaja, en Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel,  en Juda, Hanani, met muziekinstrumenten van David, den man Gods; en  Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hun aangezicht heen.

37   Voorts naar de Fonteinpoort, en tegen hen over, gingen zij op bij de  trappen van Davids stad, door den opgang des muurs, boven Davids huis,  tot aan de Waterpoort, tegen het oosten.

38   Het tweede dankkoor nu ging tegenover, en ik achter hetzelve, met de  helft des volks, op den muur, van boven den Bakoventoren, tot aan den  breden muur;

39   En van boven de poort van Efraim, en boven de Oude poort, en boven de  Vispoort, en den toren Hananeel, en den toren Mea, tot aan de Schaapspoort,  en zij bleven staan in de Gevangenpoort.

40   Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis; ook ik en de helft der  overheden met mij.

41   En de priesters, Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenei, Zacharja,  Hananja, met trompetten;

42   Voorts Maaseja, en Semaja, en Eleazar, en Uzzi, en Johanan, en Malchia,  en Elam, en Ezer; ook lieten zich de zangers horen, met Jizrahja, den  opziener.

43   En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk;  want God had hen vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de  vrouwen en de kinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot  van verre gehoord werd.

44 ¶  Ook werden ten zelfden dage mannen gesteld over de kameren, tot de  schatten, tot de hefofferen, tot de eerstelingen en tot de tienden, om  daarin uit de akkers der steden te verzamelen de delen der wet, voor de  priesteren en voor de Levieten; want Juda was vrolijk over de priesteren  en over de Levieten, die daar stonden.

45   En de wacht huns Gods waarnamen, en de wacht der reiniging, ook de zangers,  en de poortiers, naar het gebod van David en zijn zoon Salomo.

46   Want in de dagen van David en Asaf, van ouds, waren er hoofden der zangers,  en des lofgezangs, en der dankzeggingen tot God.

47   Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubbabel, en in de dagen van  Nehemia, de delen der zangers en der poortiers, van elk dagelijks op  zijn dag; en zij heiligden voor de Levieten, en de Levieten heiligden  voor de kinderen van Aaron.

Delen & Download

Download preek