Ds. C.G. Vreugdenhil - Nehemia 11

Afspelen

Onderwerp

Nehemia 11

Nehemia 11 :

1 ¶  Voorts woonden de oversten des volks te Jeruzalem; maar het overige des  volks wierpen loten, om uit tien een uit te brengen, die in de heilige  stad Jeruzalem zou wonen, en negen delen in de andere steden.

2   En het volk zegende al de mannen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem  te wonen.

3   En dit zijn de hoofden van het landschap, die te Jeruzalem woonden; (maar  in de steden van Juda woonden, een iegelijk op zijn bezitting, in hun  steden, Israel, de priesters, en de Levieten, en de Nethinim, en de  kinderen der knechten van Salomo).

4   Te Jeruzalem dan woonden sommigen van de kinderen van Juda, en van de  kinderen van Benjamin. Van de kinderen van Juda: Athaja, de zoon van  Uzzia, den zoon van Zacharja, den zoon van Amarja, den zoon van Sefatja,  den zoon van Mahalaleel, van de kinderen van Perez;

5   En Maaseja, de zoon van Baruch, den zoon van Kol–hose, den zoon van  Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon van Jojarib, den zoon van Zacharja,  den zoon van Siloni.

6   Alle kinderen van Perez, die te Jeruzalem woonden, waren vierhonderd acht  en zestig dappere mannen.

7   En dit zijn de kinderen van Benjamin: Sallu, de zoon van Mesullam, den  zoon van Joed, den zoon van Pedaja, den zoon van Kolaja, den zoon van  Maaseja, den zoon van Ithiel, den zoon van Jesaja;

8   En na hem Gabbai, Sallai; negenhonderd acht en twintig.

9   En Joel, de zoon van Zichri, was opziener over hen; en Juda, de zoon van  Senua, was de tweede over de stad.

10   Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;

11   Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok,  den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods  huis;

12   En hun broederen, die het werk in het huis deden, waren achthonderd twee  en twintig. En Adaja, de zoon van Jeroham, den zoon van Pelalja, den  zoon van Amzi, den zoon van Zacharja, den zoon van Pashur, den zoon van  Malchia;

13   En zijn broederen, hoofden der vaderen, waren tweehonderd twee en veertig.  En Amassai, de zoon van Azareel, den zoon van Achzai, den zoon van  Mesillemoth, den zoon van Immer;

14   En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en  opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.

15   En van de Levieten: Semaja, de zoon van Hassub, den zoon van Azrikam,  den zoon van Hasabja, den zoon van Buni.

16   En Sabbethai, en Jozabad, van de hoofden der Levieten, waren over het  buitenwerk van het huis Gods.

17   En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf,  was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was  de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van  Galal, den zoon van Jeduthun.

18   Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vier en tachtig.

19   En de poortiers: Akkub, Talmon, met hun broederen, die wacht hielden in  de poorten, waren honderd twee en zeventig.

20 ¶  Het overige nu van Israel, van de priesters en de Levieten, was in alle  steden van Juda, een iegelijk in zijn erfdeel.

21   En de Nethinim woonden in Ofel; en Ziha en Gispa waren over de Nethinim.

22   En der Levieten opziener te Jeruzalem was Uzzi, de zoon van Bani, den  zoon van Hasabja, den zoon van Matthanja, den zoon van Micha; van de  kinderen van Asaf waren de zangers tegenover het werk van Gods huis.

23   Want er was een gebod des konings van hen, te weten, een zeker onderhoud  voor de zangers, van elk dagelijks op zijn dag.

24   En Petahja, de zoon van Mesezabeel, van de kinderen van Zerah, den zoon  van Juda, was aan des konings hand, in alle zaken tot het volk.

25   In de dorpen nu op hun akkers woonden sommigen van de kinderen van  Juda, in Kirjath–arba en haar onderhorige plaatsen, en in Dibon en haar  onderhorige plaatsen, en in Jekabzeel en haar dorpen;

26   En te Jesua, en te Molada, en te Beth–pelet,

27   En te Hazar–sual, en in Ber–seba, en haar onderhorige plaatsen,

28   En te Ziklag, en in Mechona en haar onderhorige plaatsen,

29   En te En–rimmon, en te Zora, en te Jarmuth,

30   Zanoah, Adullam en haar dorpen, Lachis en haar akkers, Azeka en haar  onderhorige plaatsen; en zij legerden zich van Ber–seba af tot aan het  dal Hinnom.

31   De kinderen van Benjamin nu van Geba woonden in Michmas, en Aja, en  Beth–el, en haar onderhorige plaatsen,

32   Anathoth, Nob, Ananja,

33   Hazor, Rama, Gitthaim,

34   Hadid, Zeboim, Neballat,

35   Lod, en Ono, in het dal der werkmeesters.

36   Van de Levieten nu, woonden sommigen in de verdelingen van Juda,  en van Benjamin.

Delen & Download

Download preek