Ds. A.A. Brugge - Handelingen 3 : 1 - 8

Afspelen

De kreupele bij de deur van de tempel

Handelingen 3 :1 tot 8
18-6-2013

Handelingen 3 : 1 - 8

Handelingen 3
1
Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure;
2
En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen, die in den tempel gingen;
3
Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen.
4
En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons.
5
En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen.
6
En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!
7
En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast.
8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.

Delen & Download

Download preek