Ds. J. Driessen - Lukas 23 : 39 - 43

Afspelen

De drie kruisen op Golgotha

Lukas 23 :39 tot 43
18-3-0207
Een kruis van volharding
Een kruis van verootmoediging
Het kruis van verlossing

Lukas 23 : 39 - 43

Lukas 23
39
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
40
Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
41
En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
42
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Delen & Download

Download preek