Ds. A. Elshout - Lukas 24 : 5b - 9

Afspelen

Het opstandingsevangelie

Lukas 24 :5b tot 9
Een glorierijke opstanding
Een troostrijke bekendmaking
Een liefderijke verkondiging

Lukas 24 : 5b - 9

Lukas 24
5
En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
6
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
7
Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage wederopstaan.
8
En zij werden indachtig Zijner woorden.
9
En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.

Delen & Download

Download preek