Ds. B. van der Heiden - Mattheüs 16 : 13 - 17

Afspelen

Onderwerp

Mattheüs 16 :13 tot 17
16-8-2009

Mattheüs 16 : 13 - 17

Mattheüs 16
13
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14
En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.
15
Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16
En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Delen & Download

Download preek