Ds. J.W. Kersten - Lukas 24 : 36 - 43

Afspelen

Onderwerp

Lukas 24 :36 tot 43

Lukas 24 : 36 - 43

Lukas 24
36
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
37
En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.
38
En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?
39
Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.
40
En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
41
En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?
42
En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
43
En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

Delen & Download

Download preek