Ds. B. Labee - Hosea 2 : 18 - 19

Afspelen

" Ik zal "

Hosea 2 :18 tot 19
2-8-2009

Hosea 2 : 18 - 19

Hosea 2
18
En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
19
En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.

Delen & Download

Download preek