Ds. J.M. Kleppe - Lukas 5 : 27 - 32

Afspelen

Onderwerp

Lukas 5 :27 tot 32
22-11-2006

Lukas 5 : 27 - 32

Lukas 5
27
En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.
28
En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.
29
En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
30
En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?
31
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
32
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Delen & Download

Download preek