Ds. J.M. Kleppe - Markus 16 : 1 - 7

Afspelen

Onderwerp

Markus 16 :1 tot 7
16-4-2009

Markus 16 : 1 - 7

Markus 16
1
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden.
2
En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3
En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4
(En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5
En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.
7
Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.

Delen & Download

Download preek