Ds. B. Labee - Psalmen 43

Afspelen

Onderwerp

Psalmen 43
3-9-2006

Psalmen 43 :

1 Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het  ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.

2   Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom  ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?

3   Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen  tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;

4   En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner  verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!

5   Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop  op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing  mijns aangezichts, en mijn God.

Delen & Download

Download preek