Ds. P. Mulder - 1 Petrus 1 : 17b - 21

Afspelen

Onderwerp

1 Petrus 1 :17b tot 21
20-4-2008

1 Petrus 1 : 17b - 21

1 Petrus 1
17
En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;
18
Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;
19
Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
20
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,
21
Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

Delen & Download

Download preek