Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Koningen 18 : 17 - 20

Afspelen

Achab de beroerder van Israel

Hij handhaaft zichzelf tegenover Elia
Hij wordt in staat van beschuldiging gesteld door Elia
Hij is als een kind gehoorzaam aan Elia
Prekenserie Elia Deel 8/24

1 Koningen 18 : 17 - 20

1 Koningen 18
17
En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israel?
18
Toen zeide hij: Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.
19
Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israel op den berg Karmel, en de vierhonderd en vijftig profeten van Baal, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten.
20
Zo zond Achab onder alle kinderen Israels, en verzamelde de profeten op den berg Karmel.

Delen & Download

Download preek